جستجو

FACEBOOK

مدیران نیسپا چه کسانی هستند؟

نیلوفر ذوالفقاری

مدیر عامل
کارشناس پرستاری

حسین مقدم

مدیر فروش
کارشناس کامپیوتر

دکتر مهدی خسرونژاد

مدیر بازرگانی
دکتری حرفه ایی پزشکی

مونا نظری

سوپروایزر بالینی
کارشناس پرستاری

پریسا فرضی

سوپروایزر آموزشی
کارشناس پرستاری