داشبورد شما ( خروج )

مشخصات کاربری

از این قسمت می‌توانید به مشخصات کاربری خود دسترسی داشته باشید. همچنین حتما اطلاعات لازم که در این فرم از شما خواسته می‌شود را پر کنید و پروفایل خود را به روزرسانی کنید.

اقدامات پرستاری

از این قسمت می‌توانید اقداماتی که برای بیماران انجام داده‌اید را وارد سیستم کنید.